Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:

 

 

         Algemeen.

 

·        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met toestemming en ondertekening van de verhuurder.

 

·        Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met toestemming en ondertekening van de verhuurder.

 

·        Bij een ingebruikname van een nieuwe versie vervallen automatisch deze algemene voorwaarden.

 

 

     Prijzen.

 

·        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze prijzen inclusief BTW.

 

·        Alle prijzen gelden voor een periode van één dag, één weekend of één week. Wanneer men het materiaal langer wil huren wordt er een door ons te berekenen meerprijs in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop kunnen door Tent-Rent worden gemaakt en bevestigd.

 

·        Verhoging door meerwerk of extra levering wordt door ons aan wederpartij schriftelijk medegedeeld en verrekend.

 

·        Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend of indien voor een termijn is gesteld slechts bindend voor de genoemde termijn.

 

 

     Betaling.

 

·        Komt de huurder de schriftelijk afgesproken betalingsvoorwaarden niet na dan kan de verhuurder de huurder zondermeer in een proces betrekken.

 

     Een betalingsherinnering hoeft de verhuurder aan de huurder niet te doen.

 

·        In gebreke blijven van de betaling heeft van rechtswege tot gevolg van onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de huurder. Ook die krachtens eventuele andere facturen.

 

 

     Huurvoorwaarden.

 

·        Huurovereenkomst – De afspraken voor verhuur van alle goederen komt tot stand op het moment dat de huurder en de verhuurder de overeenkomst ondertekenen.

 

·        Reserveringen – Reserveren voor een bepaalde periode is mogelijk, de reservering is pas officieel wanneer de ondertekende huurovereenkomst in ons bezit is of dat wij u een bevestiging doen toekomen per e-mail of per post.

 

·        Einde huurovereenkomst – De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. De verhuurder kan echter ten alle tijden de huurovereenkomst beëindigen, zonder dat hiervoor een juridische beslissing nodig is.

 

·        Vervallen evenementen c.q. activiteit – De huurovereenkomst blijft rechtsgeldig , ook al vind het evenement c.q. de activiteit geen doorgang om welke reden dan ook.

 

·        Aansprakelijkheid – Voor de verhuurder is geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, als de verhuurder, niet juist of te laat het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder.

 

·        Huurtarieven – Huurtarieven zijn inclusief het op het ogenblik van afsluiten van de huurovereenkomst geldende BTW tarief. In het huurtarief is geen transport/opbouw begrepen. Hiervoor wordt door Tent-Rent een meerprijs berekend.

 

·        Waarborgsom – Door de verhuurder wordt een waarborgsom gevraagd. Deze wordt terugbetaald op het moment dat blijkt dat de huurder al diens verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan.

 

·        Schade,verlies,diefstal – Schade, verlies of diefstal tijdens de huurperiode dient meteen aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder verplicht zich de opgelopen schade het verlies of de diefstal in het geheel tegen nieuwwaarde te voldoen. Indien de huurder zich niet voor het ondertekenen van de huurovereenkomst op de hoogte heeft gesteld van de nieuwwaarde van het gehuurde moet hij t.z.t. het door de verhuurder vastgestelde bedrag zonder meer aanvaarden. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, die geleden is door de huurder ontstaan door het gehuurde. De huurder wordt aansprakelijk gesteld, ongeacht of hij voor het verlies,diefstal of het onbruikbaar maken van het gehuurde schuld treft. Reinigingskosten voor het verwijderen van graffiti etc. komen voor rekening van de huurder. De verhuurder is verplicht preventieve maatregelen ter voorkoming van verlies, diefstal etc.

 

 

     Aansprakelijkheid.

 

·        Tent-Rent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan tijdens het opbouwen c.q. afbreken van de tenten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder bedrijfsschade) aan zaken of personen verband houdend met het door ons plaatsen en afbreken c.q. leveren van tenten en toebehoor.

 

·        De huurder dient aan de verhuurder tijdig de plaats van opbouw of levering door te geven, welke op de huurovereenkomst wordt vermeld.

 

·        De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder de tent verplaatsen. De plaats van handeling dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn voor vrachtverkeer.

 

·        De huurder vrijwaard de verhuurder voor schade aan het terrein, waarop de tent wordt geplaatst.

 

·        De huurder is verplicht, indien nodig een situatieschets van leidingen lay-out aan de verhuurder schriftelijk mede te delen.

 

·        Dit dient alleen als de verhuurder een tent plaatst, blijft hierbij de huurder in gebreke, zijn de kosten voor eventuele schade voor rekening van de huurder.

 

·        De huurder is verplicht bij een extreem slecht weerbeeld de nodige voorzieningen te treffen, om schade aan het gehuurde te voorkomen.

 

·        Veel voorkomende schade wordt veroorzaakt door het hangen van verlichting of decoratie materiaal tegen de zeilen. Beiden geven brandgaten of niet verwijderbare vlekken waardoor zeilen niet meer bruikbaar zijn voor de verhuur. De reparatie- schoonmaak- of vervangingskosten hiervan zullen op de huurder worden verhaald.

 

 

     Levering.

 

·        Bij het plaatsen van tenten en andere op te bouwen artikelen dient de huurder ervoor te zorgen dat de ruimte is vrijgemaakt. Indien dit naar mening van de verhuurder niet het geval is zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

 

·        Indien de huurder aan het bovengenoemde niet kan voldoen, kan de verhuurder de huurovereenkomst nietig verklaren, onder de uitvoering van de volgende artikelen.

 

·        Opgaven van maten, gewichten enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk, kleine verschillen bij uitvoering behouden wij ons voor.

 

 

     Annulering.

 

·        Annulering van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook worden de volgende kosten berekend:

 

·        25% van de kosten worden in rekening gebracht indien de huurperiode minder dan 3 maanden na de annuleringsdatum ligt.

 

·        50% van de kosten worden in rekening gebracht indien de huurperiode minder dan een maand na de annuleringsdatum ligt.

 

 

     Assurantiën.

 

·        De huurder dient het gehuurde tegen alle mogelijke onheil te verzekeren o.a. brand, diefstal, stormschade etc.

 

·        Bij al het gehuurde is vrijwaring bij schade niet mogelijk.

 

 
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK